Skadetaksering av byggverk

Når uhellet er ute og eiendommen får skade, vil forsikringsselskapet i svært mange tilfeller kontakte en skadetakstmann for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. I noen tilfeller, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen i oppdrag å styre istandsettingsarbeidene. Som skadetakstmann er man den uavhengige tredjepart som gjennom profesjonell og kunnskapsrik yrkesutøvelse sikrer et riktig oppgjør og reparasjon.

Skjønn på fast eiendom

Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Forsikringsselskapet og skadelidte velger hver sin skjønnsmann som skal bli enige om erstatningen med bindende virkning. Som oftest skjer dette etter omfattende skader, gjerne brannskader. I skjønn rekonstrueres arealer og bygningsdeler som legges til grunn for detaljert beregning som utføres av skjønnsmennene i fellesskap.

Naturskade

Skader som i lovens forstand direkte skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd er det vil kaller naturskadetaksering.

Verditaksering av boliger

En verditakst kan danne grunnlag for salg, refinansiering, arveoppgjør, skilsmisseoppgjør, rettslige tvister med mer.
Beregningen i takstdokumentet frambringer følgende tall:
- Eiendommens tekniske verdi:
Normale kostnader for oppføring av tilsvarende bebyggelse, med fradrag for elde, slitasje, utidsmessighet o.l, tillagt tomteverdi.
- Eiendommens markedsverdi (salgsverdi)
Det belø som takstmannen mener eiendommen normalt kan omsettes for på takstdagen.
- Eiendommens låneverdi
Låneverdi er en forsiktig vurdert markedsverdi som skal gi lånegiver den nødvendige sikkerhet for sitt pant i eiendommen

Andre oppdrag, vurderinger og verdiberegninger vedr. fast eiendom

Vurdering av feil og mangler ved eiendomsoverdragelser, håndverksarbeid, etc.
Oppdrag for rettsvesenet
Forhåndstakster
Tomtetaksering
Forhåndskalkyler av tilbygg, påbygg, ombygging etc.
Økonomisk kontroll og annen bistand i byggesaker.
Verditaksering av næringsiendommer
Ved verditaksering av næringseiendommer er hovedformålet å beregne eiendommens markedsverdi på takseringsdagen, hensyntatt beliggenhet, kurans, eksponering, leieforhold, standard, størrelse, vedlikehold, av. hefgtelser, bruksrettigheter, utidsmessighet mv. Verditakst er basert på visuell besiktigelse av eiendommen, supplert med enkle målinger


PRISER
Timepris for timebasert arbeid er kr 1150.- Fast pris kan i enkelte tilfeller avtales